Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van De Opruimfabriek:

1.Identiteit van de ondernemer 
De Opruimfabriek
Eveline Demoet
Chassesingel 31 
4811 Hc Breda
+31(0)6-41165814
info@opruimfabriek.nl  
www.opruimfabriek.nl
KvK: 82492050

2.Defenities
~De Opruimfabriek is een eenmanszaak, gevestigd in Breda en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 82492050
~Degene die met De Opruimfabriek organizing aangaat, wordt verder opdrachtgever genoemd.
~Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst die De Opruimfabriek sluit met opdrachtgevers voor organizing.

3.Kwaliteit 
~De Opruimfabriek verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen. De voorbereiding en uitvoering van het werk geschieden naar het beste vermogen van De Opruimfabriek.

4.Offertes
~De in offertes vermelde prijzen zijn inclusief BTW, reiskosten (binnen straal van 25 km vanaf Breda) en materiaalkosten, tenzij anders aangegeven.  Boven de 25 km reken ik €0,21 per km.
~De Opruimfabriek stuurt de opdrachtgever een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst via de mail. Deze bevestiging bevat in elk geval een beschrijving van het betreffende advies en het gekozen pakket van De Opruimfabriek. 
~Binnen 48 uur na verzending van genoemde bevestiging kunnen opdrachtgevers de overeenkomst kosteloos herroepen. Na het verstrijken van deze termijn is de overeenkomst definitief. 
~Door het ondertekenen van een offerte of aanbieding gaat de opdrachtgever akkoord met de toegezonden beschrijving van het advies. 

5.Overmacht
~De Opruimfabriek behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare omgeving waardoor zij haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
~Opdrachtgever kan tot 48 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos afzeggen of verplaatsen. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur is De Opruimfabriek gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken in rekening te brengen. Indien opdrachtgever niet aanwezig is voor geplande afspraak, worden dezelfde tarieven gehanteerd.

6.Betaling
~Opdrachtgevers dienen de factuur te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.
~Opdrachtgevers dienen het verschuldigde bedrag over te maken op rekeningnummer NL04INGB0535240031 t.n.v. E Demoet te Breda. 
~Bij niet-tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Indien De Opruimfabriek haar vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd.

7.Aansprakelijkheid
~De Opruimfabriek is nimmer aansprakelijk voor directe- of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met De Opruimfabriek. ~Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

8.Privacy 
~De Opruimfabriek verplicht zich om alle informatie van de opdrachtgever en overige bij de uitoefening van haar werkzaamheden als personal organizer ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden

Opgemaakt te Breda, 25 mei 2021